• Volg ons

Gedragsregels

De gedragsregels van Acanthus Facilitaire Dienstverlening bevatten en verduidelijken belangrijke principes die van toepassing zijn op alle activiteiten vanAcanthus Facilitaire Dienstverlening. De regels dienen als leidraad voor het gedrag van alle medewerkers bij Acanthus Facilitaire Dienstverlening, ongeacht de functie en taak die zij vervullen. Onze gedragsregels zijn opgesteld op basis van de normen en waarden die wij nastreven.

De gedragsregels vormen een aanvulling op de bestaande Acanthus Facilitaire Dienstverlening beleidslijnen, -regels en -richtlijnen en maakt deel uit van de arbeidsvoorwaarden. Acanthus Facilitaire Dienstverlening verwacht van haar medewerkers dat zij zorg dragen over de tot hen beschikbaar gestelde middelen en eigendommen van klanten. Daarbij moeten tevens de geldende regels en gebruiken in acht genomen worden. De Acanthus Facilitaire Dienstverlening Gedragsregels hebben de volgende onderdelen:
Persoonlijk gedrag van medewerkers

 • Medewerkers dienen zich te houden aan de wet.

 • Acanthus Facilitaire Dienstverlening verwacht van haar medewerkers dat zij zich gedragen naar de normen en waarden (core values) van Acanthus Facilitaire Dienstverlening: eerlijkheid, ondernemerschap, verantwoordelijkheid en kwaliteit.

 • Waar er geen wetgeving of regels zijn voor persoonlijk gedrag, dient elke medewerker blijk te geven van gezond verstand en behoedzaamheid.

 • Medewerkers moeten activiteiten vermijden die strijdig zijn met de belangen van  Acanthus Facilitaire Dienstverlening en zijn verplicht een potentieel belangenconflict te melden aan zijn/ haar leidinggevende.

 • In geval van twijfel dient de medewerker een leidinggevende of een ander verantwoordelijke staffunctionaris te raadplegen.

 • Klanten, collega's en andere zakenpartners dienen respectvol en eerlijk behandeld te worden.

 • Discriminatie, intimidatie, pesterijen en overig ongewenst gedrag, inclusief seksueel gerichte uitingen die door de medewerker als ongewenst worden ervaren, zijn onacceptabel bij Acanthus Facilitaire Dienstverlening

 • Acanthus Facilitaire Dienstverlening eist van haar medewerkers dat zij hun werk doen zonder onder invloed te zijn van alcohol of drugs.

Bestrijding van omkoperij en corruptie

 • Acanthus Facilitaire Dienstverlening is tegen elke vorm van corruptie en omkoperij en is verplicht deze praktijken te bestrijden.

 • Acanthus Facilitaire Dienstverlening concurreert op een eerlijke manier en uitsluitend op basis van de waarde van haar diensten.

 • Alle vormen van persoonlijke betalingen, smeergelden of omkoping tussen Acanthus Facilitair Dienstverlening en haar klanten, leveranciers of ambtenaren zijn ten strengste verboden.

 • Het is niet toegestaan geschenken, in elke vorm dan ook, van zakelijke partners aan te nemen, waarvan de waarde € 20,- overstijgt. Indien de waarde wel boven de € 20,- ligt, dient het geschenk en/of gunst te worden geretourneerd of dient toestemming verkregen te worden van de regiodirecteur of directie om deze in ontvangst te nemen.
 
Naleven van het mededingingsrecht


 • Bij Acanthus Facilitaire Dienstverlening staat naleving van alle toepasselijke concurrentieregels en -richtlijnen centraal bij het zakendoen.

 • Acanthus Facilitaire Dienstverlening maakt geen afspraken met concurrenten over prijzen, het toekennen van diensten, offertes of marktverdeling.

 • Acanthus Facilitaire Dienstverlening doet niet mee aan het manipuleren van aanbestedingsprocedures of het uitwisselen van informatie over offertes met concurrenten.

 • Medewerkers van Acanthus Facilitaire Dienstverlening bespreken geen concurrentiekwesties (zoals prijzen, kortingen, bonussen en verkoopvoorwaarden) met 
  concurrenten of derden.

Relaties met zakenpartners


 • Acanthus Facilitaire Dienstverlening moet zich ervan verzekeren dat haar leveranciers vertrouwd zijn met de Acanthus Facilitaire Dienstverlening Gedragsregels voor toeleveranciers en dat haar klanten en andere zakenpartners vertrouwd zijn met de Acanthus Facilitaire Dienstverlening Gedragsregels.

 • Acanthus Facilitaire Dienstverlening levert haar diensten in overeenstemming met alle overeengekomen kwaliteits-, gezondheids-, veiligheid- en milieunormen op locaties van klanten.

 • De privacy van de klant wordt gerespecteerd en alle relevante gegevens worden beschermd.

 • Klachten worden effectief behandeld en worden beschouwd als een waardevolle bijdrage tot het constant waarborgen van hoge serviceniveaus.

 Normen op de werkplek

 • Acanthus Facilitaire Dienstverlening zorgt voor goede arbeidsomstandigheden voor haar medewerkers, waaronder hoge gezondheids- en veiligheidsnormen.

 • Acanthus Facilitaire Dienstverlening tolereert geen enkele vorm van discriminatie tegen medewerkers op het vlak van arbeid, tewerkstelling en beroepsopleiding; alle medewerkers hebben recht op eerlijke en gelijke behandeling.

 • Acanthus Facilitaire Dienstverlening respecteert de vrijheid van vereniging en vergadering en het recht op collectieve onderhandeling; alle medewerkers hebben het recht om toe te treden tot vakbonden of ze op te richten.

 • Acanthus Facilitaire Dienstverlening maakt geen gebruik van gedwongen of verplichte tewerkstelling.

 • In overeenstemming met de internationale overeenkomsten, stelt Acanthus Facilitaire Dienstverlening geen kinderen te werk.

 • Acanthus Facilitaire Dienstverlening voorziet in gepaste beloning die – minimaal – overeenstemt met de CAO en/of het geldende minimum-loon.

 • Acanthus Facilitaire Dienstverlening ondersteunt de invoering en handhaving van minimumlonen.

 • Medewerkers krijgen opleidingskansen die aansluiten bij de functie die ze uitoefenen.

 • Acanthus Facilitaire Dienstverlening respecteert de privacy van de medewerkers en beschermt toepasselijke gegevens.

 Bedrijfsverantwoordelijkheid


 • Acanthus Facilitaire Dienstverlening respecteert, ondersteunt en promoot de rechten van de mens zoals opgenomen in de Verklaring van de mensenrechten van de Verenigde Naties en de kernconventies van de Internationale Arbeidsorganisatie.

 • Acanthus Facilitaire Dienstverlening werkt in overeenstemming met de principes van goed ondernemingsbestuur (‘Corporate Governance’).

 • Acanthus Facilitaire Dienstverlening verbindt er zich toe om de schadelijke effecten van haar activiteiten op het milieu voortdurend te verminderen.

 • Acanthus Facilitaire Dienstverlening handelt op een maatschappelijk verantwoorde wijze in alle maatschappijen waar ze actief is.

 • De betrokkenheid van Acanthus Facilitaire Dienstverlening op sociaal-, ethisch- en milieugebied dient te blijken uit alle omgang met klanten, medewerkers, leveranciers en andere betrokken partijen.
 
Gebruik ICT-middelen en het internet


 • De medewerkers is verplicht ter beschikking gestelde ICT middelen (hard en software) te behandelen als een goed huisvader/-moeder. Verwijtbare schade zal persoonlijk worden verhaald.

 • Een ter beschikking gestelde computer is bedoeld voor zakelijk gebruik.

 • Het kopiëren (downloaden) van programma’s en gegevens van internet is alleen toegestaan in verband met de uitoefening van de functie, na uitdrukkelijke toestemming van de leidinggevende en mits Acanthus Facilitaire Dienstverlening daartoe gerechtigd is. Neem in geval van twijfel contact op met de afdeling ICT.

 • Het is niet toegestaan ‘sites’ te bezoeken die naar algemeen geldende maatschappelijke normen politiek, ethisch of moreel beladen zijn (dus o.a. geen seks, racisme, politiek of religieus extremisme, etc.).

 • Internet is een wereldwijd voor iedereen toegankelijk communicatiekanaal. Verstuur geen vertrouwelijke of bedrijfsgevoelige informatie via e-mail.

 • Inlogcodes dienen strikt persoonlijk en vertrouwelijk behandeld te worden.